Logowanie do serwisu Problem z logowaniem

18.12.2013 r. - m.in. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące możliwości odebrania, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne, broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni

Najnowsze Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

 

 • Ustawa z 4.1.2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1563);
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30.7.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz.U. z 2013 r. poz. 1564);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6.12.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1566);
 • Ustawa z 23.10.2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1567);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 12.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz.U. z 2013 r. poz. 1568);
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 12.7.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1569);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.12.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11.12.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej Dz.U. z 2013 r. poz. 1571);
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024);
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 1.10.2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2013 r. poz. 1025).

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Istnienie "uzasadnionego interesu" jako przesłanka materialnoprawna do wytoczenia powództwa 

 

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 74/13) orzekł, że istnienie "uzasadnionego interesu" nie stanowi przesłanki materialnoprawnej do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

 

Zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci

 

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 79/13) orzekł, że dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Czynności podejmowane przez prezesa sądu za Skarb Państwa

 

Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 80/13) orzekł, że prezes sądu podejmuje czynności za Skarb Państwa w sprawach o egzekucję grzywien, kar pieniężnych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

 

Zrzeczenie się użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, nie objętego przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

 


Sąd Najwyższy uchwałą z 13.12.2013 r. (III CZP 81/13) orzekł, że użytkownik wieczysty, który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.), może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 902[1] KC stosowanym w drodze analogii.

 

Źródło informacji: http://www.sn.pl.

 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

 

Waloryzacja świadczeń emerytalnych służb mundurowych 

 

17.12.2013 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 29/12) rozpoznał skargę konstytucyjną Z. B. dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalnych służb mundurowych. 

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 6 ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 160 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do emerytur przyznanych przed dniem 1 stycznia 1999 r., jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

 

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. 

 

Możliwość odebrania, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne, broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni 

 

17.12.2013 r. Trybunał Konstytucyjny (P 43/12) rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące możliwości odebrania, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne, broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni. 

 

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 19 ust. 1a ustawy z 21.5.1999 roku o broni i amunicji w zakresie w jakim wskazuje przesłanki, w oparciu o które możliwe jest dokonanie czynności materialno technicznej odebrania broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 78 Konstytucji RP. 

 

Źródło informacji: www.trybunal.gov.pl. .

 

Rada Ministrów

 

Decyzje Rady Ministrów podczas obrad 17.12.2013 r.

 

 • Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw;
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej;
 • Zgoda na zamianę warunków udzielenia wsparcia finansowego dla Capita (Polska) Sp. z o.o. z tytułu realizacji inwestycji Centrum Outsourcingu w Krakowie.

 

Źródło informacji: http://www.kprm.gov.pl/.

 

Sejm RP

 

Sejm RP 18.12.2013 r.

 

Ustawy uchwalone na 56. posiedzeniu Sejmu:

 • o zmianie ustawy - Prawo łowieckie;
 • o cudzoziemcach;
 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy;
 • o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw;
 • o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece;
 • o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych;
 • o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.;
 • o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

Uchwały podjęte na 56. posiedzeniu Sejmu:

 • w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci.

 

Źródło informacji: http://www.sejm.gov.pl.

 
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H. Beck,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000zł